Home Who We Are Local Transportation Guide Links News/Events Contact Us
Get About
Claremont Dial-a-Ride
San Dimas Dial-a-Cab
Pomona Group Services
Community Connections
San Dimas Dial-a-CabPomona Valley Transportation Authority
Thông Báo về Khoản VI

Thông Báo về Các Quyền Theo Khoản VI

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley

Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley điều hành các chương trình và dịch vụ của mình không phân biệt chủng tộc, màu da, và nguồn gốc quốc gia, tuân thủ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền.
Bất kỳ ai cho rằng mình đã bị
phân biệt đối xử phi pháp theo Khoản VI có thể nộp đơn khiếu nại
cho Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley.

Để biết thêm thông tin về chương trình dân quyền của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley, và các thủ tục nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ số
909-596-7664,
hoặc đến văn phòng hành chính của chúng tôi tại địa chỉ 2120 Foothill Blvd. #116, La Verne, CA

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.pvtrans.org

Người khiếu nại có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại cho
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang bằng cách nộp khiếu nại cho
Office of Civil Rights,
Attention: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR,
1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590
Nếu quý vị cần thông tin bằng một ngôn ngữ khác, hãy liên hệ số 909-596-7664
Si la información es necesaria en otro idioma comuniquese al 909-596-7664
如果信息是需要另一种语言接触909-596-7664
Nếu quý vị cần thông tin bằng một ngôn ngữ khác, hãy liên hệ số 909-596-7664

 

Thủ Tục Khiếu Nại Theo Khoản VI

           Là đơn vị nhận tài trợ liên bang, Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley phải tuân thủ Khoản VI của Đạo Luật Dân Quyền ăm 1964 và đảm bảo không phân biệt đối xử trong cung cấp các dịch vụ và phúc lợi. Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley có áp dụng Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Khoản VI, thủ tục này mô tả quy trình giải quyết cục bộ đối với khiếu nại Khoản VI và phù hợp với các quy định được tìm thấy trong Thông Tư 4702.1B của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang, ngày 1 tháng 10, 2012. Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại và Mẫu Đơn Khiếu Nại được đăng trên trang web của chúng tôi tại www.PVTrans.Org/TiltVI .

            Bất kỳ ai cho rằng mình đã bị Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, hoặc nguồn gốc quốc gia có thể nộp đơn khiếu nại Khoản VI bằng cách điền và nộp Mẫu Đơn Khiếu Nại Khoản VI của cơ quan. Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley sẽ điều tra các khiếu nại nhận được không quá 180 ngày sau khi xảy ra sự việc bị cáo buộc. Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley sẽ chỉ giải quyết những đơn khiếu nại hoàn chỉnh.

            Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, Quản Trị Viên Khoản VI của PVTA, George Sparks sẽ xem xét khiếu nại để xác định xem văn phòng của chúng tôi có thẩm quyền hay không. Người khiếu nại sẽ nhận được thư xác nhận thông báo liệu đơn khiếu nại sẽ được văn phòng của chúng tôi điều tra hay không. Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley có 30 ngày để điều tra khiếu nại. Người khiếu nại sẽ được thông báo bằng văn bản về lý do gia hạn ngoài kế hoạch đối với quy định 30 ngày.

            Nếu cần thêm thông tin để giải quyết hồ sơ,Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley có thể liên lạc với người khiếu nại. Người khiếu nại có 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư để gửi thông tin được yêu cầu cho điều tra viên được giao phụ trách hồ sơ. Nếu người khiếu nại không liên lạc với điều tra viên hoặc điều tra viên không nhận được thông tin bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc, Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley có thể khép hồ sơ về mặt hành chính.

            Hồ sơ cũng có thể được khép lại về mặt hành chính nếu người khiếu nại không còn muốn theo đuổi vụ việc nữa. Sau khi điều tra viên xem xét khiếu nại, điều tra viên sẽ gửi một trong hai thư cho người khiếu nại: thư khép hồ sơ hoặc thư thông báo phát hiện (LOF). Thư khép hồ sơ sẽ tóm tắt những cáo buộc và cho biết không có sự vi phạm Khoản VI và hồ sơ sẽ bị khép lại. Một LOF sẽ tóm tắt các cáo buộc và những nội dung thẩm vấn về sự việc bị cáo buộc, và giải thích liệu sẽ có bất kỳ biện pháp khắc phục, đào tạo bổ sung cho nhân viên, hay biện pháp khác hay không. Nếu người khiếu nại muốn kháng nghị quyết định, người khiếu nại có 30 ngày sau ngày nhận thư khép hồ sơ hoặc LOF để kháng nghị lên Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Pomona Valley hoặc người được chỉ định của hội đồng quản trị. Người khiếu nại có quyền xem quyết định từ chối, trình bày thông tin và lý lẽ bổ sung, và quyền yêu cầu phân tách chức năng (có nghĩa là quyết định của một người không tham gia quyết định từ chối điều kiện nhận dịch vụ ban đầu). Người khiếu nại có quyền nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định đối với kháng nghị và lý do đưa ra quyết định.

Một người cũng có thể trực tiếp nộp khiếu nại cho Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Liên Bang, tại địa chỉ FTA Office of Civil Rights, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590


Tải Về Mẫu Khiếu Nại